OXX

OXX Tube

Utvikling av webløsninger er en kontinuerlig prosess og å kalle utviklingen av en webløsning for et prosjekt blir derfor feil. Å utvikle en webløsning skal ikke bare være et prosjekt, definert som en oppgave med en start og sluttdato, det må nemlig være starten på en kontinuerlig prosess.

Prosessen må forankres i virksomheten og kan ikke delegeres til isolerte deler av denne. Prosessen påvirker nemlig hele virksomheten.

TUBE utgjør en prosess som innledes med en analyse og avsluttes med en rapportering, før den igjen begynner på analyse.

TUBE bidrar til forankring hos ledelse og i virksomhetens strategi. Fokus i TUBE er på å imøtekomme behovene til målgruppene. Prosessen inneholder en rekke ”stasjoner” som fører til at vi avdekker områder som har betydning for å utvikle en optimal løsning enten det dreier seg om nettsted, intranett, nettbutikk eller annet.

Utvikling av en løsning bør, etter vår erfaring, gjennom en rekke faser for å sikre en riktig forventning og forankring i kundens organisasjon. Hvor vidt og hvor omfattende gjennomføringen av hver stasjon/fase blir, vil variere ut i fra behov og omfang av prosjektet.

Ingen prosjekter er like, men trinnene i TUBE er generiske og kan dermed i større eller mindre grad benyttes i alle.

Vi deler TUBE inn i tre hovedfaser:

1. KONSEPTFASEN
Fasen består av workshops og innhenting av informasjon og munner ut i et strategidokument med konkrete initiativ, konseptuelle wireframes og forslag til budsjett

2. PROSJEKTFASEN
I prosjektfasen skal initiativene definert i strategifasen settes ut i live. Her handler det om å ha de rette ressursene, gjøre tingene i rett rekkefølge og sørge for smidig samhandling mellom de involverte partene.

3. DRIFTSFASEN
Det er i driftsfasen at organisasjonen skal høste fra den investeringen som er gjort. Driftsfasen er den viktigste og lengste fasen i løsningens livsløp. Vi tenker ikke primært på den tekniske driften, men på alle de elementene som må være på plass for at løsningen skal gi den tiltenkte effekten.